top of page

ผ้าไตร เครื่องนุ่งห่มสงฆ์ บาตร ย่าม เต้นท์

ผ้าไตรเต็ม

ผ้าไตรป่านโทเร

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง/กรักกลาง/แก่นขนุน

---------------------------------------

ผ้าไตรโทเรแก้ว

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง/กรักกลาง/แก่นขนุน

No.0

มีสีราช/เหลืองทอง/กรักกลาง/แก่นขนุน/กรักแดง

---------------------------------------

ผ้าไตรป่านซิลค์

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง

No.0

มีสีราช/เหลืองทอง

---------------------------------------

ผ้าไตรมิสลินมงกุฎ

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง/แก่น

No.0

มีสีราช/เหลืองทอง/แก่น

---------------------------------------

ผ้าไตรผ้าไหมไทยแท้

No.1

มีสีราช/เหลืองทอง/แก่น

No.0

มีสีราช/เหลืองทอง/แก่น

ผ้าไตรธรรมยุต

ผ้าไตรสังฆาฏิ 1 ชั้น 9 ขันธ์

 

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 2x3 เมตร 

มีสีราช/กรักแดง

 

ผ้าไตรมิสลิน(สั่งตัด) 2x3 เมตร

มีสีกรักดำ/แก่นบวร/กรักแดง/ราช

 

ผ้าไตรมิสลิน 2.1x3.1 เมตร

ผ้าไตรมิสลิน 2.2x3.2 เมตร

ผ้าไตรมิสลิน 2.3x3.3 เมตร

มีสีแก่น/ราช

---------------------------------------

ผ้าไตรสังฆาฏิ 2 ชั้น 9 ขันธ์

 

ผ้าไตรโทเรแก้ว No.0

มีสีแก่นขนุน

 

ผ้าไตรมิสลินมงกุฏ No.0

มีสีแก่นบวร

 

ผ้าไตรมิสลิน(สั่งตัด) No.0

มีสีแก่นบวร

 

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 1.9x2.9 เมตร

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 2x3 เมตร

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 2.1x3.1 เมตร

ผ้าไตรซันฟลอไรด์ 2.2x3.2 เมตร

มีสีแก่นบวร

 

ผ้าไตรเณร

ผ้าไตรป่านโทเร เณร

เณรเล็ก

เณร No.1

มีสีราช/เหลืองทอง

 

ผ้าไตรโทเรแก้ว เณร

เณร No.1

มีสีราช/เหลืองทอง

สบง

สบง3600 ยี่ห่อ   No.2

สบง3600 อิดห่อ No.1

สบง3600 ตั้วห่อ

สบง3600 เกียตั้ว

มีสีกรัก/ราช/เหลืองทอง

---------------------------------------

สบง ตรานรสิงห์

 

สบงโทเรช้าง 2.3 หลา

มีสีราช/กรัก/เหลืองทอง/กรักแดง/กรักดำ

 

สบงโทเรส้มโอ 2.6 หลา

มีสีกรัก/ราช/เหลืองทอง

 

สบงมังกร 2.4 หลา

มีสีราช/กรัก/เหลืองทอง/กรักแดง

---------------------------------------

สบงสัตขันธ์ (สบงตา)

 

สบงสัตขันต์ โทเร

สบงสัตขันธ์ ซันฟลอไรด์

สบงสัตขันธ์ ส้มโอ

จีวร

อังสะ

อังสะ ผ้ามิสลิน

 

อังสะ 4 กระเป๋า S - PBK

อังสะ 4 กระเป๋า M - PUK

อังสะ 4 กระเป๋า L - PLK

อังสะ 4 กระเป๋า XL - PEK

อังสะ 4 กระเป๋า XXL - H2K

อังสะ 4 กระเป๋า XXL - HBK

---------------------------------

อังสะ ผ้าซันฟลอไรด์ 

 

อังสะ 7 กระเป๋า S - PLK

อังสะ 7 กระเป๋า M - PEK

อังสะ 7 กระเป๋า L - POK

อังสะ 7 กระเป๋า XL - HW

อังสะ 7 กระเป๋า XXL(LL)- HOK

---------------------------------

อังสะ ผ้าหางกระรอก (ด.)

 

อังสะ เณร - PAK

อังสะ S - PBK

อังสะ M - PUK

อังสะ L - PLK

อังสะ XL - PEK

---------------------------------

อังสะลังกา  

 

อังสะ ป่านโทเร เณร (ธ.) - BK

อังสะ ป่านโทเร พระ (ธ.) - B2

อังสะโทเรแก้วใหญ่พิเศษ(ธ.)- EB

อังสะมิสลินมงกุฏ (ธ.) - OB

---------------------------------

อังสะสไบ (ด.) - HPK 

 

อังสะมิสลิน สไบแท้ 

อังสะมิสลิน สไบเว้า

อังสะซันฟลอไรด์ สไบแท้

อังสะซันฟลอไรด์ สไบเว้า

---------------------------------

อังสะไหมพรม

 

อังสะไหมพรม 0/L (ธ.) - PEB

อังสะไหมพรม 1/M (ธ.) - PAB

อังสะไหมพรม 2/S (ธ.) - PHB

อังสะไหมพรม AA/XL (ธ.)- POB

 

อังสะไหมพรมบาง S (ทล.)- EB

อังสะไหมพรมบาง M (ทล.)- OK

อังสะไหมพรมบาง L (ทล.)- OB

---------------------------------

อังสะกันหนาวนาโน

(SL.)-PO2

 

อังสะนาโน L

อังสะนาโน M

อังสะนาโน XL

อังสะนาโน XXL

---------------------------------

อังสะสไบฤาษี (ด.) 

(ลายเสือ) 

 

อังสะสไบฤาษี เล็ก - ABK

อังสะสไบฤาษี ใหญ่ - AOK

ประคตเอว/ย่าม

ผ้าไตรเต็ม ประกอบด้วยผ้า 7 ชิ้น ได้แก่ จีวร สังฆาฏิ สบง อังสะ ประคตเอว ผ้ารัดอก ผ้ากราบ

ผ้าไตรแบ่ง ประกอบด้วยผ้า 3 ชิ้น ได้แก่ จีวร สบง อังสะ (บางครั้งจะมี 4 ชิ้น โดยเพิ่ม ประคตเอว)

ผ้าไตรธรรมยุต จีวรจะมี 18 ตา 9 ขันธ์ สังฆาฏิจะมี 18 ตา 2 ชั้น 9ขันธ์ สบงสัตขันธ์ 

(ผ้าไตรธรรมยุต สังฆาฏิ 1 ชั้น สามารถนำไปถวายได้แต่ไม่สามารถใช้ในพิธีบวชได้)

ผ้าไตรเณร ประกอบด้วยผ้า 5 ชิ้น ได้แก่ จีวร สบง อังสะ ประคตเอว ผ้ารัดอก

บาตร/เสื้อ ขา สาย บาตร

บาตรครบชุด

(บาตร/ฝา/ขา/เสื้อ/สาย/รัดขา)

 

บาตรดำพร้อมเสื้อฝาขา 7"

 

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 7"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 7.5"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 8"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 8.5"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 9"

(เสื้อบาตรโทเร ขาไม้ไผ่)

 

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 7"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 7.5"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 8"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 8.5"

บาตรสแตนเลสพร้อมชุด 9"

(เสื้อบาตรถัก ขาหวาย)

---------------------------------

บาตร

 

บาตรเหล็กบ่ม

บาตรเหล็กบ่มเคลือบนอก

บาตรเหล็กบ่มเคลือบใน

---------------------------------

เสื้อบาตร

 

เสื้อบาตรโทเร

เสื้อบาตรถัก

---------------------------------ขาบาตร

 

ขาบาตรไม้ไผ่

ขาบาตรหวาย

ขาบาตรไม้แก่นขาม

---------------------------------ฝาบาตร

 

ฝาบาตรสแตนเลส

ฝาบาตรไม้ตาล

-------------------------------สายบาตร ตะขาบรัดขา ที่รองขาบาตร 

ผ้าอาบน้ำฝน

ผ้าอาบ 80 ซม.

ผ้าอาบ 1 เมตร.

มีสีเหลืองทอง/ราช

 

ผ้าอาบ3600 No.2 (1.5เมตร)

มีสีเหลืองทอง/ราช/กรัก/แก่น

 

ผ้าอาบโทเร 2 หลา

ผ้าอาบโทเร 2 เมตร

มีสีเหลืองทอง/ราช/แก่น

 

ผ้าอาบสีขาว 2 หลา

ผ้าอาบสีขาว 2 เมตร

ผ้าอาบสีขาว 2.5 เมตร

มีสีเหลืองทอง/ราช/แก่น

 

ผ้าอาบผ้าฝ้าย 2.5 เมตร

มุ้ง/ร่ม/กลด/เต้นท์

มุ้ง

 

มุ้ง 5 ฟุต 

มีสีราช/ขาว

 

มุ้งกลด 5 ฟุต

มุ้งกลด 6 ฟุต

มีสีราช/กรัก/ขาว

 

มุ้งครอบ XXL

มุ้งครอบ 3XL

---------------------------------

ร่ม

 

ร่มพับ 2 ตอน เคลือบกันUV

มีสีราช/ดำ

 

ร่มยาวใหญ่

มีสีราช/ดำ

 

ร่มยาวจัมโบ้ ขางอ

มีสีราช/ดำ

---------------------------------------

กลด

 

ก้านไม้ไผ่เล็ก

ก้านไม้ไผ่ใหญ่

มีสีราช/ขาว/กรัก

 

ก้านลาน เล็ก

ก้านลานใหญ่

มีสีราช/ขาว/กรัก

 

ก้านอะลูมิเนียมพับได้

ก้านอะลูมิเนียมยาว

---------------------------------------

เต้นท์

เครื่องใช้สำหรับสงฆ์

bottom of page