หนังสือที่จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยคลังนานาธรรม หน้า 3/4 

91.ยาบเว่านักเทศน์(ผญาย่อยนักเทศน์)
91.ยาบเว่านักเทศน์(ผญาย่อยนักเทศน์)

ราคา 35 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

92 ยาบส่วงนักเทศน์ 91010193 84หน้า
92 ยาบส่วงนักเทศน์ 91010193 84หน้า

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

93 คำเว่านักเทศน์ 91051011 86หน้า
93 คำเว่านักเทศน์ 91051011 86หน้า

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: โอภาส-มนูญ-พูลศักดิ์

94.สร้อยเว่านักเทศน์
94.สร้อยเว่านักเทศน์

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระจันทร์ สุนทรวิจิตโต

95.คู่มือหกกษัตริย์
95.คู่มือหกกษัตริย์

ราคา 30 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: พระมหาสายทอง สุรปญโญ

96.หกกษัตริย์เทศนา
96.หกกษัตริย์เทศนา

สัมผัสคำกลอนปจฉา-วิสัชชนา ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระอาจารย์หล้า กุสุโม

97.ยาบเว่าปัญหา(มีปัญหาเก่าและใหม่)
97.ยาบเว่าปัญหา(มีปัญหาเก่าและใหม่)

ราคา 30 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: พระสนิท ปญญวโร

98.คู่มือธรรมกถึก
98.คู่มือธรรมกถึก

ราคา 35 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระมหาสงวน ธมฺมรกฺชิโต

99.เปิดสวรรค์-เปิดนรก
99.เปิดสวรรค์-เปิดนรก

ราคา 30 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระปลัดเสงี่ยม อิโท

100.คำกลอนสอนโลก
100.คำกลอนสอนโลก

ราคา 25 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระปลัดเสงี่ยม อิโท

101 สวดมนต์เจ็ดตำนาน 91051066 88หน้า
101 สวดมนต์เจ็ดตำนาน 91051066 88หน้า

ราคา 25 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: -

102 สวดมนต์สิบสองตำนาน 91051073 144หน้า.
102 สวดมนต์สิบสองตำนาน 91051073 144หน้า.

ราคา 30 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: -

103.รวมมนต์พิธีแปลเล่มเล็ก
103.รวมมนต์พิธีแปลเล่มเล็ก

กระดาษขาว ราคา 35 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.สวิง บุญเจิม

104.รวมมนต์พิธีแปลเล่มใหญ่
104.รวมมนต์พิธีแปลเล่มใหญ่

กระดาษบรู๊ฟ ราคา 35 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.สวิง บุญเจิม

105.รวมมนต์พิธีแปลเล่มใหญ่
105.รวมมนต์พิธีแปลเล่มใหญ่

กระดาษขาว ราคา 45 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.สวิง บุญเจิม

106.นานาพุทธศาสนสุภาษิตคำสอน
106.นานาพุทธศาสนสุภาษิตคำสอน

ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: หลวงพ่อทองเพชร วีรธมฺโต

107.ธรรมะนอกธรรมาสน์
107.ธรรมะนอกธรรมาสน์

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: หลวงพ่อทองเพชร วีรธมฺโต

108 ปริศนานาคำสอน 91051134 63หน้า
108 ปริศนานาคำสอน 91051134 63หน้า

ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: หลวงพ่อทองเพชร วีรธมฺโต

109.ประชุมกลอนคติธรรม
109.ประชุมกลอนคติธรรม

ราคา 25 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระอธิการสมนึก ทินฺนยโส

110 ยอดอวยพร
110 ยอดอวยพร

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

111.โฆษกอวยพร
111.โฆษกอวยพร

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระมหาสมหมาย อคฺคคตฺโต

112.โฆษกแถมพร
112.โฆษกแถมพร

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระมหาทองพูล ติสฺสเทโว

113.อวยพรอีสานทั่วไป
113.อวยพรอีสานทั่วไป

ราคา 20 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: คำเม้า สุวรรณโคตร

114.ชุมนุมอำนวยพร
114.ชุมนุมอำนวยพร

ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระมหาทองพูล ติสฺสเทโว

115 กลอนอวยพรอีสานนิยม 91051165  73หน้า.
115 กลอนอวยพรอีสานนิยม 91051165 73หน้า.

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: จันทา จันทะวงษา

116 ประมวลกลอนแหล่อีสาน 91052117 77หน้า.
116 ประมวลกลอนแหล่อีสาน 91052117 77หน้า.

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระมหาบุญตา ถิรจิตฺโต

117.แหล่อวยพรต่างๆ
117.แหล่อวยพรต่างๆ

ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

118.เทศน์แหล่พระเวสสันดรชาดก
118.เทศน์แหล่พระเวสสันดรชาดก

ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระมหาบุญตา ถิรจิตฺโต

119.แหล่เทศน์ชาวโลกชาวบ้านนิยม
119.แหล่เทศน์ชาวโลกชาวบ้านนิยม

ราคา 30 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระสัมมา คัมภีร์ปัญโญ

120.แหล่เทศน์ต่างๆ (มีเชิญพระเวสฯ)
120.แหล่เทศน์ต่างๆ (มีเชิญพระเวสฯ)

แหล่เทศน์ต่างๆ แหล่ฉักขันติบั้นเชิญตอนเชิญพระเวสเข้าเมือง ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

121.แหล่เทศน์ประชันกลอน
121.แหล่เทศน์ประชันกลอน

แหล่นางอั้ว ราคา 30 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

122.แหล่เทศน์เสียง
122.แหล่เทศน์เสียง

แหล่กรรมก่องข้าวน้อย, นิทานนางทองคำ, ทำบุญแจกข้าว, แหล่ลา, แหล่ให้พรโยม ฯลฯ ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

123.แหล่เทศน์ทันสมัย
123.แหล่เทศน์ทันสมัย

ราคา 30 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: จินดา ดวงใจ

124.แหล่คดีโลกคดีธรรม
124.แหล่คดีโลกคดีธรรม

ราคา 30 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อ.ศิลา คานแก้ว

125.แหล่เทศน์สมัยนิยม (เชิญพระเวสฯ)
125.แหล่เทศน์สมัยนิยม (เชิญพระเวสฯ)

แหล่เทศน์สมัยนิยมมีเชิญพระเวสเข้าเมือง ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: กัณหา บ.ช.ย.

126 แหล่เทศน์ยุคใหม่ 9789749011010 49หน้
126 แหล่เทศน์ยุคใหม่ 9789749011010 49หน้

ราคา 40 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: คำเม้า สุวรรณโคตร

127 เทศน์มหาชาติ13กัณฑ์(เทศน์ทรงเครื่อง)
127 เทศน์มหาชาติ13กัณฑ์(เทศน์ทรงเครื่อง)

ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระมหาบุญตา ถิรจิตฺโต

128.หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์
128.หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์

ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง+บาลี ผู้แต่ง: พระมหานิยมอุตตโม

129.บันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ์
129.บันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ์

ราคา 120 บาท ภาษา: กลาง+บาลี ผู้แต่ง: พระมหานิยมอุตตโม

130 อุปกรณ์สมาสท้อง 91021144 34หน้า
130 อุปกรณ์สมาสท้อง 91021144 34หน้า

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง+บาลี ผู้แต่ง: พระมหาทองสุก สุทธาจารี

131.คู่มือแปลไทยเป็นมคธ(ปธ.4ขึ้นไป)
131.คู่มือแปลไทยเป็นมคธ(ปธ.4ขึ้นไป)

ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง+บาลี ผู้แต่ง: พระมหานิยมอุตตโม

132.ผะหยา(ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสาน)
132.ผะหยา(ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสาน)

ราคา 120 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

133.มรดกไทอีสาน (ฉบับสมบูรณ์)
133.มรดกไทอีสาน (ฉบับสมบูรณ์)

ราคา 180 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

134.ประเพณีอีสานและเกร็ดโบราณคดีไทฯ
134.ประเพณีอีสานและเกร็ดโบราณคดีไทฯ

ประเพณีอีสานและเกร็ดโบราณคดีไทอีสาน ราคา 160 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อ.บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

135.วัฒนธรรมอีสาน
135.วัฒนธรรมอีสาน

ราคา 220 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ อุดม บัวศรี

136.พจนานุกรมภาษาอีสาน
136.พจนานุกรมภาษาอีสาน

ราคา 850 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อ.บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

137.เบิ่งฮูป-แต้มคำ
137.เบิ่งฮูป-แต้มคำ

ราคา 200 บาท ภาษา: บันทึกภาพถ่าย ผู้แต่ง: วิโรฒ ศรีสุโร

139.หนังสือรวม 7 เรื่อง
139.หนังสือรวม 7 เรื่อง

ไตรโลกวิตถาร, ปจฉาพยากรณ์, นิรยกถามหาวิบาก, พระปรมัตถ์ย่อ, ศีละสาระสูตร, ธรรมธาตุ, นิทานเหี้ย ราคา 75 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระครูศิริปัญญามุนี