หนังสือที่จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยคลังนานาธรรม หน้า 1/4

1.พระไตรมาสสอนประชาชนเล่ม1 มี30กัณฑ์
1.พระไตรมาสสอนประชาชนเล่ม1 มี30กัณฑ์

ราคา 120 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น

2.พระไตรมาสสอนประชาชนเล่ม2 มี30กัณฑ์
2.พระไตรมาสสอนประชาชนเล่ม2 มี30กัณฑ์

ราคา 120 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น

3.พระไตรมาสสอนประชาชนเล่ม3 มี30กัณฑ์
3.พระไตรมาสสอนประชาชนเล่ม3 มี30กัณฑ์

ราคา 75 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น

4.อานิสงส์แผนใหม่เล่ม1 มี 50อานิสงฆ์
4.อานิสงส์แผนใหม่เล่ม1 มี 50อานิสงฆ์

ราคา 100 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น

5.อานิสงส์แผนใหม่ เล่ม2 มี51อานิสงส์
5.อานิสงส์แผนใหม่ เล่ม2 มี51อานิสงส์

ราคา 120 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น

6.อานิสงส์แผนใหม่ เล่ม3 มี50อานิสงส์
6.อานิสงส์แผนใหม่ เล่ม3 มี50อานิสงส์

ราคา 120 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น

7.อานิสงส์ต่างๆ มี 28 อานิสงส์
7.อานิสงส์ต่างๆ มี 28 อานิสงส์

ราคา 70 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง ล.นาสวัสดิ์ ป.

8.เทศนาศีลสารสูตร 2 ธรรมาสน์
8.เทศนาศีลสารสูตร 2 ธรรมาสน์

ราคา 60 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระมหานิรันดร์

9.พระมาลัยสูตร(3ธรรมาสน์)
9.พระมาลัยสูตร(3ธรรมาสน์)

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระมหาสิทธิ์ สุขจิตโต

10.กฐินเทศนา เทศน์ 2 ธรรมาสน์
10.กฐินเทศนา เทศน์ 2 ธรรมาสน์

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระมหาทองคำ

11.กตัญญูกตเวที (2ธรรมาสน์)
11.กตัญญูกตเวที (2ธรรมาสน์)

ราคา 60 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุนี

12.บุญกิริยาวัตถุ 3 (2 ธรรมาสน์)
12.บุญกิริยาวัตถุ 3 (2 ธรรมาสน์)

ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุนี

13.เทศนาบาป บุญ นรก สวรรค์
13.เทศนาบาป บุญ นรก สวรรค์

ราคา 60 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระครูคัมภีร์นิเทศ

14.เทศนามาตุคุณปิตุคุณ (2ธรรมาสน์)
14.เทศนามาตุคุณปิตุคุณ (2ธรรมาสน์)

ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระมหาวิลัย ชัยประสิทธิ์

15 เทศน์คู่มาติกาบังสุกุลวิธีและฌาปนกิจศ
15 เทศน์คู่มาติกาบังสุกุลวิธีและฌาปนกิจศ

เทศน์คู่มาติกาบังสุกุลวิธีและฌาปนกิจเผาศพ ราคา 45 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระครูคัมภีร์นิเทศ

16.ฌาปนกิจ (2ธรรมาสน์)
16.ฌาปนกิจ (2ธรรมาสน์)

ราคา 30 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: บุญ ปริปุณโณ

17.เทโวโรหนสูตร(2ธรรมาสน์)
17.เทโวโรหนสูตร(2ธรรมาสน์)

ราคา 60 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระมหาวิลัย ชัยประสิทธิ์

18.หลักเทศน์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
18.หลักเทศน์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง+บาลี ผู้แต่ง: พระสิริคุตฺตภิกขุ

19.ชนะสันธราช
19.ชนะสันธราช

เทศนาคำสอนและโกบตีนหมาชวนขัน ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: พระครูคัมภีร์นิเทศ

20.กฐิน 16 ศาสนา (2 ธรรมาสน์)
20.กฐิน 16 ศาสนา (2 ธรรมาสน์)

เทศนาปุจฉาวิสัชนา 2 ธรรมาสน์ ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระบัวลา ธมมจารี

21.ฎีกานโม (2ธรรมาสน์)
21.ฎีกานโม (2ธรรมาสน์)

เทศนาปุจฉาวิสัชนา 2 ธรรมาสน์ ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระครูคัมภีร์นิเทศ

22.สักกรินทรปัญหา (2ธรรมาสน์)
22.สักกรินทรปัญหา (2ธรรมาสน์)

เทศนาปุจฉาวิสัชนา 2 ธรรมาสน์ ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: ธ.เฟืองประภัสสร

23.พุทธคุณเทศนา(2 ธรรมาสน์)
23.พุทธคุณเทศนา(2 ธรรมาสน์)

ปุจฉาวิสัชนา 2 ธรรมาสน์ ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระมหาไสว ถิรธมฺโม

24.มหาสงกรานต์ (เทศนาปุจฉาวิสัชนา)
24.มหาสงกรานต์ (เทศนาปุจฉาวิสัชนา)

ราคา 40 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระครูคัมภีร์นิเทศ

25.อริยทรัพย์ 7 ( 2ธรรมาสน์)
25.อริยทรัพย์ 7 ( 2ธรรมาสน์)

เทศน์ 2 ธรรมาสน์ ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระราชสารธรรมมุนี

26.อริยสัจ 4 (2 ธรรมาสน์)
26.อริยสัจ 4 (2 ธรรมาสน์)

เทศน์ 2 ธรรมาสน์ ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: บุญ ปริปุณโณ

27.เทศนาปฐมสังคยานา(3ธรรมาสน์)
27.เทศนาปฐมสังคยานา(3ธรรมาสน์)

ปุจฉา 3 ธรรมาสน์ ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระครูคัมภีร์นิเทศ

28.เทศนานางวิสาขาแต่งงาน(4ธรรมาสน์)
28.เทศนานางวิสาขาแต่งงาน(4ธรรมาสน์)

ปุจฉา 4 ธรรมาสน์ ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: ล.นาสวัสดิ์ ป.

29.เทศนาพระยาชมพูบดี(ปุจฉา3ธรรมาสน์)
29.เทศนาพระยาชมพูบดี(ปุจฉา3ธรรมาสน์)

ราคา 70 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พะรมหาทองดี อนุจรี

30.มัจฉริยโกสิยเศรษฐี (2ธรรมาสน์)
30.มัจฉริยโกสิยเศรษฐี (2ธรรมาสน์)

ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระมหาโชดก ญาณสิทธิ

31.กฐินสะดวก(ประเพณีเรื่องทอดกฐิน)
31.กฐินสะดวก(ประเพณีเรื่องทอดกฐิน)

ราคา 30 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระกิตติญาณโสภณ

32.แสงมณีแยงโลก
32.แสงมณีแยงโลก

ราคา 50 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: พรหม พรมสาโร

33.เทวดาสอนโลก
33.เทวดาสอนโลก

ราคา 25 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: น้อย ผิวผัน

34.แทนน้ำนมแม่
34.แทนน้ำนมแม่

ราคา 40 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: กัณหา บ.ช.ย.

35.คำสอนลูกสะใภ้
35.คำสอนลูกสะใภ้

ราคา 25 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: กัมพล สมรัตน์

36.พ่อสอนลูก
36.พ่อสอนลูก

ราคา 30 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: บุญจันทร์ บัวจันทร์

37.ปู่สอนหลาน หลานสอนปู่
37.ปู่สอนหลาน หลานสอนปู่

ราคา 80 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: อ.สวิง บุญเจิม

38.ลุงสอนหลาน 91050755
38.ลุงสอนหลาน 91050755

ราคา 60 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: ทอง กัมมะสุธโท

39 ย่าสอนหลาน 91050762 141หน้า
39 ย่าสอนหลาน 91050762 141หน้า

ราคา 100 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: อ.บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

40.สุภาษิตสอนลูก
40.สุภาษิตสอนลูก

ราคา 70 บาท ภาษา: คำกลอนอิสาน ผู้แต่ง: กัมมะสุทโธภิกขุ

41.ธรรมดาสอนโลก
41.ธรรมดาสอนโลก

(อินทิญาสอนธิดาของตน) ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: สำเนียง ปัชชามูล

42 คำสอนญาติโยมอีสาน 91050793 97หน้า
42 คำสอนญาติโยมอีสาน 91050793 97หน้า

ราคา 60 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

43.มะไลหมื่น มะไลแสน
43.มะไลหมื่น มะไลแสน

ราคา 50 บาท ภาษา: อิสาน ผู้แต่ง: น้อย อุ่นตูม

44.คู่มือถวายทานและอาราธนาต่างๆ
44.คู่มือถวายทานและอาราธนาต่างๆ

ราคา 60 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: อินตา กวีวงศ์

45.คู่มืออุบาสกอุบาสิกา
45.คู่มืออุบาสกอุบาสิกา

หรือแว่นพุทธมามกะ ราคา 50 บาท ภาษา: กลาง ผู้แต่ง: พระสมุห์โสม ปญญาวุฑฺโฒ

46.พระวินัยสะดวก
46.พระวินัยสะดวก

ราคา 35 บาท ภาษา: กลาง+บาลี ผู้แต่ง: ล.นาสวัสดิ์ ป.