top of page

ประวัติความเป็นมาของคลังนานาธรรม

 • พ.ศ. 2480 เริ่มเปิดดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ “ร้านคลังนานาธรรม (เหล่าไต่ท๊ง)” จัดจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ หนังสือธรรมะ หนังสือเรียนปริยัติธรรม นิทานพื้นบ้าน วรรณคดี ประเพณีโบราณไทยอีสาน ณ บริเวณตลาดใหม่  จังหวัดขอนแก่น
  (ปัจจุบันคือบริเวณหน้าโรงแรมเจริญธานี ฝั่งถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น) 

 • พ.ศ. 2483 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ตลาดใหม่ขอนแก่น

 • พ.ศ. 2484 คุณคงศักดิ์ (ผู้ก่อตั้ง) ได้เดินทางไปไปกราบนมัสการและอยู่รับใช้ หลวงพ่อสด จันทสโร แห่งวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงกลับมาเปิดร้านเพื่อดำเนินกิจการต่อ แต่ก็ยังไปกราบนมัสการหลวงพ่อสดอยู่เสมอ

 • พ.ศ. 2498 ก่อตั้งโรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ต่อมาได้ยกให้น้องชายดำเนินกิจการสืบมา

 • พ.ศ. 2508  (16 พ.ค. 2508) ได้ย้ายมาเปิดกิจการ ณ อาคาร ตรงข้ามตลาดสดเทศบาล 1 เลขที่ 161/6-8 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ที่ตั้งปัจจุบัน)

 • พ.ศ. 2532 เริ่มขยายแผนกจัดจำหน่าย เครื่องเขียน แบบเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค และเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่หน่วยราชการ 

 • พ.ศ. 2540 ขยายสาขา จัดตั้ง บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด แยกส่วนกิจการที่จัดจำหน่ายสินค้าแก่หน่วยราชการออกไปยัง 12/57 ตรงข้ามตลาดหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 • พ.ศ.2542 จัดตั้ง ร้านคลังกระดาษขอนแก่น  จัดจำหน่ายกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การ์ด ซอง เพื่อเป็นศูนย์จัดจำหน่ายผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกระดาษ ณ 59/6-9 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000

 • ปัจจุบัน จึงมีบริษัทและร้านในเครือทั้งสิ้น 3 สาขา อันได้แก่ ร้านคลังนานาธรรม ร้านคลังกระดาษ และ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด

ประวัติความเป็นมาของผู้ก่อตั้ง

 คุณคงศักดิ์ โพธิปักขิยธรรม (พ.ศ. 2458 –  2555 รวมสิริอายุ 97 ปี) เดิมเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะได้ย้ายมาประกอบสัมมาอาชีพอาชีพที่จังหวัดขอนแก่น ท่านเป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรมและรักษาศีลเป็นนิตย์ ทั้งยังได้อุปัฏฐากทำนุบำรุง พระอริยสงฆ์หลายรูป อาทิ หลวงปู่สิงห์ หลวงปู่คำดี หลวงปู่ฝาง นอกจากนั้นท่านเคยได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อสด จันทสโร แห่งวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้รับความเมตตาจึงเปลี่ยนชื่ออันเป็นมงคลให้ใหม่ว่า “คงศักดิ์ โพธิปักขิยธรรม” อันมีความหมายแห่งนามสกุลว่า “ธรรมอันเป็นเครื่องบรรลุอรหันต์ 37 ประการ” ท่านมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการเปิดร้านคลังนานาธรรมขึ้นเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์มรดกประเพณีและวัฒนธรรมของภาคอีสานไว้ มิให้สูญหาย

bottom of page