top of page

คัมภีร์เทศน์

คัมภีร์เทศน์รวม สรุปคัมภีร์เทศน์ ของ อ. ทวี เขื่อนแก้ว, สมุดข่อย, เทียมใบลาน, คัมภีร์พับต่างๆ

ชุดไตรมาสเทศนา ๑๒ กัณฑ์

  โดย อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท 

 

การเสียสละ, ธรรมะ ๔ ข้อ มีศรัทธาเป็นต้น, ความอดทน, ความกตัญญู, หนี้สินให้โทษอย่างไร, แก่นสารของชีวิต, ตนสำคัญไฉน, คาถาแก้จน, ยอดธรรม, ข้อติดเกี่ยวกับปาก, ฆ่าความโกรธได้เป็นสุข, การผูกมิตรไมตรี

ชุดทางสุขใจเทศนา  ๑๒ กัณฑ์

 อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

กรรมดีกรรมชั่วเป็นไฉน, การบูชาที่เป็นมงคล, โทษของความโกรธ,อานิสงส์ทานนั้นอย่างไร, นโมมีความหมายอย่างไร, พระรัตนตรัย ตอนที่ ๑-๒, หลักสร้างตนให้ร่ำรวย,ความสุขที่แท้จริง, ธรรมะให้อะไรแก่เรา ตอน ๑-๒

ชุดคุณธรรม ๔ ประการ ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

สัจจะ ซื่อสัตย์ต่อกัน ตอนที่ ๑-๒, ทมะ ข่มใจไว้,

 

ขันติ ความอดทน ตอนที่ ๑-๒, จาคะ การเสียสละ ตอนที่ ๑-๒, ธรรมมีอุปการะ ๒ อย่าง, ธรรมะคือแสงสว่างแห่งชีวิต, ทรัพย์ คืออะไร, ยอดของความสุข, ความสามัคคี

 

วันมาฆบูชา, วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา, ปวารณาออกพรรษา,สงกรานต์เดือนเมษา, ทำบุญขึ้นบ้านใหม่, ตักบาตรเทโวฯ,ส่งปีเก่ารับปีใหม่, ทำบุญอายุ, ทำบุญวันเกิด, ทำบุญทอดกฐิน,แต่งงานมงคลสมรส, เทศน์สอนนาคก่อนเข้าโบสถ์

ชุดวันสำคัญทางศาสนาฯ ๑๓ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ชุดนานาสาระฯ ๑๒ กัณฑ์

  อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

พร ๔ ประการสำคัญไฉน, วางตัวอย่างไรจึงเหมาะสม, อย่าลืมตัว,ข้อคิดเกี่ยวกับตาหู, จมูก, มือเท้า , จำเลยนอกศาล, ความไม่ประมาคนมีเขา, คนแปลว่ากระไร, มองโลกในแง่ดี, ชีวิตที่มีความสุข

 

 

อานิสงส์หน้าศพ, ศพบิดา, ศพมารดา, ศพสามี, ศพภรรยา, ศพบุตรธิดา, ศพ ๗ วัน, ศพ ๕๐ วัน, ศพ ๑๐๐ วัน, กายนครเทศน์แจงธรรมาสน์เดียว, ปัจฉิมโอวาทานุสาสนี,,พระไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ชุดฌาปนกิจเทศนา  ๑๓ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ชุดทศพิธราชธรรม  ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

ความเป็นมาแห่งทศพิธฯ, ทานัง การให้, สีลัง รักษากายวาจาให้ดี,จาคัง การเสียสละ, อาชะวัง ความซื่อสัตย์, มัททะวัง ความอ่อนโยน,ตะปัง ความเพียร, อักโกธัง ความไม่โ อะวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน, ขันติ ความอดทน,กรอะวิโรธัง ความไม่ผิด, สรุปทศพิธฯ ๑๐ ข้อนั้น

 

พระพุทธองค์ทรงชนะพญามาร, ขยายความในคาถาที่ ๑,๕,๘ ,ทรงชนะอาฬวกยักษ์, ทรงชนะช้างนาฬาคิรี,

ทรงชนะนางจิญยมาณวิกา, ทรงชนะสัจจกนิครนถ์,

 

ทรงชนะนันโทปนันทะ,  ทรงชนะโจรองคุลิมาล,ทรงชนะพกาพรหมผู้เห็นผิด,  อานิสงส์สวดคาถาชัยมงคล

 

 

 

ชุดชัยชนะของพระพุทธเจ้า ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ชุดคุณพระไตรรัตน์เทศนา ๒๔ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 790 บาท

พุทธคุณ ๙ กัณฑ์, ธรรมคุณ ๖ กัณฑ์, สังฆคุณ ๙ กัณฑ์

 

เหตุการณ์ก่อนแสดงธรรม, ใจความแห่งปฐมเทศนา, อะไรคือทุกข์, วิธีระงับทุกข์, ความดับทุกข์ไม่เหลือ, สัมมาทิฐิกับสัมมาสังกัปปะ, สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะกับสัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะกับสัมมาสติ, สัมมาสมาธิ ตั้งไว้ชอบ, สรุปอริยสัจ 4, จุดเด่นแห่งปฐมเทศนา

ชุดปฐมเทศนา ๑๒ กัณฑ์

      อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท 

ชุดนิทานชาดกเทศนา  ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

พันธนาคารชาดก, จุลลกเศรษฐีชาดก, อปัณณกชาดก, นิโครธมิคชาดก, เทวธรรมชาดก, โมรชาดก, วัณณปถชาดก, กัฏฐหาริชาดก, คามนิชาดก, สุขวิหาริชาดก, ตัณฑุลนาฬิชาดก, เสรีวานิชชาดก

ชุดหนึ่ง นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ใจคิดชั่วนำทุกข์มาให้, ใจคิดดีมีความสุข, ทำบาปตกนรก, อย่าผูกเวรกัน, ทำบุญขึ้นสวรรค์, โทษการแตกความสามัคคี, ดื่มรสพระธรรม, โทษเป็นคนอกตัญญู, กรรมสนอง, คนประมาทคือคนที่ตายแล้ว, บุญทำกรรมแต่ง, ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

 

คนไม่ประมาทย่อมไม่ตาย, การสร้างที่พึ่ง, การสร้างหลักฐาน, คุณธรรมของพระอินทร์, ประโยชน์การรักษาศีล, ยอดแห่งชัยชนะ, การถือเอาประโยชน์ฯ, จิตที่ตั้งไว้ชอบ, ผู้ประมาทมัจจุราชย่อมย่ำยี, บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น, จงสนใจเรื่องของตน, พุทธธรรมมีค่าล้ำเลิศ

ชุดสอง นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

ศีลมีกลิ่นหอมทวนลม, ดอกบัวงามผุดผ่อง, คนพาลเวียนว่ายตายเกิด, คนพาลเดือดร้อน, จนทรัพย์ภายนอก, อย่าทำกรรมชั่ว, จงทำกรรมดี, อย่าหลงเชื่อคนลวงโลก, คนชั่วทำลายตนเอง,ผู้ไม่ติดในลาภผล,คนชี้โทษคือชี้ขุมทรัพย์ให้, ความสุขทางธรรม

ชุดสาม นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ชุดสี่ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

 อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

บัณฑิตฝึกตน, ดินแดนอันแสนสุข, เพชฌฆาตขึ้นสวรรค์, ผู้ได้บรรลุธรรมรวดเร็ว, มีปัญญารักษาตัวรอด, ชนะตนเองดีกว่าชนะผู้อื่น, ต่ออายุ, ประพฤติดีวันเดียวดีกว่าฯ, ทะเลน้ำตา, คนไม่มีแผล ไม่มีบาป, ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว, ความผิดของวัฏฏะ

ชุดห้านิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

ความสำนึกในบาปบุญ, การสั่งสมบุญ, อย่าดูหมิ่นบุญ, หลีกบาปให้ห่างไกล, หนีบาปไม่พ้น, มัจจุราชไม่ปรานีผู้ทำบาป, อย่ากล่าวถ้อยคำหยาบ, บาปเผาคนชั่ว, บาปกรรมของพระโมคฯ, ภิกขุผู้ขาดความละอาย, สันตติมหาอำมาตย์, สุขสามเณร

 

 

หญิงผู้เป็นสหายของนางวิสาขา, นางสิริมา, พระนางรูปนันทาเถรี, พระนางมัลลิกาเทวี, พระโลฬุทายี, บุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก, โพธิราชกุมาร, พระอุปนันทศากยบุตร, มารดาพระกุมารกัสสป, มหากาลอุบาสก, นางจิญจมาณวิกา, พระอัตตทัตถเถระ

ชุดหก นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ชุดเจ็ด นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ธิดาของช่างหูก, อสทิสทาน, นายกาละบุตรเศรษฐี, ธิดาของมาร, ยมกปาฏิหาริย์, เอรกปัตนาคราช, จูเฬกสาฏกพราหมณ์, กิสาโคตมีเถรี, ปัญหาพระอานนท์, อัคคิทัตตปุโรหิต, ระงับการวิวาทของพระญาติ,ความหิวเป็นยอดแห่งโรค

ชุดแปด นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ชุดเก้า นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ชุดชุมนุมอานิสงส์เทศน์ ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

เจ้าหญิงโรหิณี, นางปุณณทาสี, อตุลอุบาสก, บุตรของคนฆ่าโค, พราหมณ์ผู้สั่งสมบุญ, พระติสสะผู้โลภในจีวร, อุบาสกผู้ฟังธรรม 5 คน, เมณฑกเศรษฐี,นายพรานเบ็ดชื่ออริยะ,เปรตผู้มีศีรษะเหมือนสุกร, พระโปฐิลเถระ, ภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระสารีบุตร

 

 

มหาชาตินี้ เป็นชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระเวสสันดร ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมีใหญ่และเป็นชาติสุดท้ายก่อนเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นกัณฑ์เทศน์มหาชาติที่ประกอบไปด้วย 1000 คาถา ได้แก่ ทศพร 19 คาถา, หิมพานต์ 134 คาถา, ทานกัณฑ์ 209 คาถา,วนปเวสน์ 57 คาถา, ชูชก 79 คาถา, จุนพน 35 คาถา, มหาพน 80 คาถา, กุมาร 101 คาถา, มัทรี 90 คาถา, สักกบรรพ 43 คาถา, มหาราช 69 คาถา, ฉกษัตริย์ 36 คาถา, นครกัณฑ์ 48 คาถา

ชุดเวสสันดรชาดกเทศนา ๑๓ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 690 บาท

 

พ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก, บุพพกรรมของพระพุทธองค์, คนบรรทุกฟืนด้วยเกวียน, ภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชี, นางจูฬสุภัททา, นางสุนทรีปริพาชิกา, บุตรของพราหมณ์ชรา, พญามาร, ปลากบิลปากเหม็น, นางเขมา, บุตรของเศรษฐีชื่ออุคคเสนะ, จูฬธนุคหบัณฑิต

วันสารทไทย, ฟังเทศน์มหาชาติ, ลอยกระทง, ตักบาตรข้าวสาร, ถวายสลากภัตต์, ทำบุญทอดผ้าป่า, สร้างถนนหนทาง, ทำบุญสร้างศาลา, สร้างโบสถ์, สร้างสะพาน, ก่อพระเจดีย์ทราย, หล่อเทียนพรรษา

ชุดพระเจ้าสิบชาติ ๑๐ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

ชุดกาลามสูตรเทศนา ๑๒ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

"เต, ชะ, สุ, เน, มะ, ภู, จะ, นา, วิ, เว"  ทั้ง 10 ชาติ คือ ชาติที่สำคัญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์ ได้บำเพ็ญบารมีไว้ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้า อันได้แก่ ชาติที่เกิดเป็น พระเตมีย์, พระมหาชนก, พระสุวรรณสาม, พระเนมิราช, พระมโหสถ, พระภูริทัต, พระจันทกุมาร, พระนารทะ, พระวิธุรบัณฑิต, พระเวสสันดร

หลักความเชื่อ 10 ประการ, อย่าเชื่อถือตามที่ได้ยินมา, อย่าเชื่อถือตามประเพณี, อย่าเชื่อถือข่าวลือ, อย่าเชื่อถือโดยอ้างตำรา, อย่าเชื่อถือโดยคิดเอา, อย่าเชื่อถือโดยคาดคะเน, อย่าเชื่อถือโดยตรึกตรองตามอาการ, อย่าเชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกต้องตามความคิดเห็นของตนเอง, อย่าเชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้, อย่าเชื่อถือโดยนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา, สรุปหลักความเชื่อ 10 ประการนั้น

 

มงคลสูตรนี้มีสำนวนโวหารแบบประยุกต์ทันสมัย เทศน์ง่าย เข้าใจดี มีสาระอนันต์ สามารถนำธรรมะไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี กิจนิมนต์ต่างๆ เช่น กินแขกแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญอายุ เป็นต้น ความมุ่งหมายก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้มาทำบุญในงานนั้น อาทิ การไม่คบคนพาล, การให้ทาน, การสงเคราะห์ญาติ, การงดเว้นจากบาป, ความอดทน, ความเป็นผู้กตัญญู, ความเคารพ, การบำรุงมารดาบิดา,จิตที่เกษม เป็นต้น รวม 38 กัณฑ์

 

ชุดมงคลสูตรเทศนา ๓๙ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 1,590 บาท

 

เป็นเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าทุกแง่มุมนับแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานคือ ชาติภูมิและพระญาติฯ, การประสูติ, มหาปุริสลักษณะฯ, การเสวยสมบัติ, การเสด็จออกบรรพชา, การบำเพ็ญทุกรกิริยาฯ, ทรงชนะมารฯ, การตรัสรู้, การเสวยวิมุตติสุขฯ, รับคำอาราธนา, ปฐมเทศนาฯ, ให้ยสกุลบุตรบวชฯ, โปรดชฏิล 3 พี่น้อง, โปรดพระอัครสาวก, เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์, โปรดพระนางยโสธรา, เจ้าศากยะออกบวชตามฯ, พระเทวทัตเป็นศัตรูฯ, เรื่องพระศรีอาริย์, พุทธบิดานิพพาน, แสดงปาฏิหารย์, โปรดพุทธมารดา, ทรงปลงสังขาร, พุทธปรินิพพาน

ชุดพุทธประวัติเทศนา ๒๔ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 790 บาท

ชุดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ ๗ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

พระธรรมเจ็ดคัมภีร์ มีอักษรย่อว่า สัง, วิ, ธา, ปุ, กะ, ยะ, ปะ อ่านเต็มว่า พระสังคิณี, พระวิภังค์, พระธาตุกถา, พระปุคคลบัญญัติ, พระกถาวัตถุ, พระยมก, พระมหาปัฏฐาน พระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้เป็นธรรมที่พระพุทธองค์แสดงโปรดพระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 3 เดือน จึงจัดเป็นพระคัมภีร์ที่มีความสำคัญมากในพระพุทธศาสนา

ชุดอนุสสติ ๑๐ กัณฑ์

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 490 บาท

 

พุทธานุสสติ, ธัมมานุสสติ, สังฆนุสสติ, ลีลานุสสติ, จาคานุสสติ, เทวตานุสติ, มรณานุสสติ, กายคตาสติ, อานาปานสติ, อุปสมานุสสติ

เทียมใบลาน ลำมหาชาติ ๑๘ กัณฑ์

โดยอ.อินตา กวีวงศ์  (สำนวนอิสาน) ราคา 1,390 บาท

รวบรวม กัณฑ์ปฐม  1 กัณฑ์, ลำมหาชาติ 13 กัณฐ์, สังกาช 1 กัณฑ์, มาลัยหมื่น 1 กัณฑ์, มาลัยแสน 1 กัณฑ์ และฉลอง 1 กัณฑ์

คัมภีร์พับ ลำมหาชาติ ๑๘ กัณฑ์

โดย อ.อินตา กวีวงศ์ (สำนวนอิสาน) ราคา 1,390 บาท

รวบรวม กัณฑ์ปฐม  1 กัณฑ์, ลำมหาชาติ 13 กัณฐ์, สังกาช 1 กัณฑ์, มาลัยหมื่น 1 กัณฑ์, มาลัยแสน 1 กัณฑ์ และฉลอง 1 กัณฑ์

คัมภีร์สมุดข่อย ลำมหาชาติ

ส.ธรรมภีกดี ราคา 4,900 บาท

คัมภีร์สมุดข่อยพระมาลัย

ส.ธรรมภักดี ราคา 1,890 บาท

คัมภีร์สมุดข่อย ภิกขุปาฏิโมกข์

ส.ธรรมภีกดี ราคา 1,290 บาท

คัมภีร์สมุดข่อยพระอภิธรรมสังคหะ

ส.ธรรมภักดี ราคา 490 บาท

เล็ก 8x17.5 ซม., กลาง 10.8x26.4 ซม. ,ใหญ่ 14x37.5 ซม.

 

สมุดข่อยเปล่าเล็ก, กลาง, ใหญ่,

ส.ธรรมภีกดี ราคา 95/190/390 บาท

ขนาดเล็ก กว้าง 8 x ยาว 17.5 x หนา 1.7 ซม.

ขนาดกลาง กว้าง10.8 x ยาว26.4 x หนา 1.9 ซม.

ขนาดใหญ่ กว้าง 14 x ยาว 37.5 x หนา 2.5 ซม.

 

สวดมนต์ฉันเช้าหรือฉันเพล มีคำอธิบายประกอบ 21 บท เหมาะแก่การพกพาใส่ย่าม และกระเป๋า

สวดมนต์ฉบับกระเป๋าพกพา ใส่ย่าม มี 21 บท
สวดมนต์ฉบับกระเป๋า

อ.ทวี เขื่อนแก้ว (ภาษากลาง) ราคา 150 บาท

bottom of page