top of page

หนังสือเรียนสำหรับสงฆ์

ชุดชัยชนะ: นักธรรม-ธรรมศึกษา

ชุดชัยชนะ: นักธรรม-ธรรมศึกษา

ชั้นตรี โท เอก

ธรรมบท แปลยกศัพท์ 1-8

ธรรมบท แปลยกศัพท์ 1-8

หนังสือธรรมศึกษารวมทุกวิชา ชั้นตรี

หนังสือธรรมศึกษารวมทุกวิชา ชั้นตรี

พิเศษ ปัญหา-เฉลย ข้อสอบสนามหลวงปีล่าสุด โดย คณาจารย์สนพ.เลี่ยงเชียง

บูรณาการแผนใหม่ธรรมศึกษา ตรี,โท,เอก

บูรณาการแผนใหม่ธรรมศึกษา ตรี,โท,เอก

พิเศษ ปัญหา-เฉลย ข้อสอบสนามหลวงปีล่าสุด โดย คณาจารย์สนพ.เลี่ยงเชียง

ติวเข้มเตรียมสอบธรรมศึกษา ตรี,โท,เอก

ติวเข้มเตรียมสอบธรรมศึกษา ตรี,โท,เอก

รวมทุกวิชา สรุปเนื้อหาทุกวิชาแบบถาม-ตอบ กระชับ เข้าใจง่าย เน้นวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบสนามหลวง

คู่มือเตรียมสอบนักธรรม ตรี, โท, เอก

คู่มือเตรียมสอบนักธรรม ตรี, โท, เอก

ครบทุกวิชา อธิบาย-อ่านเข้าใจง่าย ชั้นตรี: เรียบเรียงโดยดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ ชั้นโท: โดยคณาจารย์สนพ.เลี่ยงเซียงจงเจริญ ชั้นเอก: โดยคณาจารย์สนพ.เลี่ยงเซียงจงเจริญ

หนังสือสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

หนังสือนักธรรมและธรรมศึกษา โท

1.พุทธประวัติ มาตรฐาน โท

2.ธรรมวิภาค มาตรฐาน โท

3.วินัยมุข มาตรฐาน โท

4.พุทธศสนาสุภาษิต มาตรฐาน โท

5.ศาสนพิธี มาตรฐาน โท

6.ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ โท

7.ปัญหาและเฉลยสนามหลวง อนุพุทธประวัติ โท

8.ปัญหาและเฉลยสนามหลวง ธรรมวิภาค โท

9.ปัญหาและเฉลยสนามหลวง วินัยมุข โท

10.บูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นโท รวมทุกวิชา

11.เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท รวมทุกวิชา

12.แผนผังอนุพุทธประวัติ นักธรรมและธรรมศึกาา ชั้นโท

13.บูรณาการแผนใหม่ ธรรมศึกษาตรี รวมทุกวิชา

14.อุโบสถ มาตรฐาน ตรี

15.เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาโท รวมทุกวิชา

16.ติวเข้มเตรียมสอบ ธรรมศึกษาโท รวมทุกวิชา

17.ชุดชัยชนะนักธรรมโท ใส่กล่อง

18.อนุพุทธประวัติ มาตรฐาน บูรณาการชีวิต โท

19.ธรรมวิภาค มาตรฐาน บูรณาการชีวิต โท

20.วินัยมุข มาตรฐาน บูรณาการชีวิต โท

21.ศาสนพิธี มาตรฐาน บูรณาการชีวิต โท

22.เรียงความแก้กระทู้และพุทธศสนาสุภาษิต มาตรฐาน บูรณาการชีวิต โท

หนังสือนักธรรมและธรรมศึกษา เอก

1.พุทธานุพุทธประวัติ มาตรฐาน เอก

2.ธรรมวิจารณ์ มาตรฐาน เอก

3.วินัยมุข มาตรฐาน เอก

4.พุทธศสนาสุภาษิต มาตรฐาน เอก

5.ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ เอก

6.ปัญหาและเฉลยสนามหลวง พุทธานุพุทธประวัติ เอก

7.ปัญหาและเฉลยสนามหลวง ธรรมวิจารณ์ เอก

8.ปัญหาและเฉลยสนามหลวง วินัยมุข เอก

9.บูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นเอก รวมทุกวิชา

10.เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก รวมทุกวิชา

11.แผนผังพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมและธรรมศึกาา ชั้นเอก

12.บูรณาการแผนใหม่ ธรรมศึกษาเอก รวมทุกวิชา

13.กรรมบถ มาตรฐาน เอก

14.เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาเอก รวมทุกวิชา

15.ติวเข้มเตรียมสอบ ธรรมศึกษาเอก รวมทุกวิชา

16.ชุดชัยชนะนักธรรมเอก ใส่กล่อง

17.พุทธานุพุทธประวัติ มาตรฐาน บูรณาการชีวิต เอก

18.ธรรมวิจารณ์ มาตรฐาน บูรณาการชีวิต เอก

19.วินัยมุข มาตรฐาน บูรณาการชีวิต เอก

20.เรียงความแก้กระทู้และพุทธศสนาสุภาษิต มาตรฐาน บูรณาการชีวิต เอก

หนังสือนักธรรมและธรรมศึกษา ตรี

1.พุทธประวัติ มาตรฐาน ตรี

2.ธรรมวิภาค มาตรฐาน ตรี

3.วินัยมุข มาตรฐาน ตรี

4.พุทธศสนาสุภาษิต มาตรฐาน ตรี

5.ศาสนพิธี มาตรฐาน ตรี

6.นวโกวาท มาตรฐาน ตรี

7.ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ ตรี

8.ปัญหาและเฉลยสนามหลวง พุทธประวัติ ตรี

9.ปัญหาและเฉลยสนามหลวง ธรรมวิภาค ตรี

10.ปัญหาและเฉลยสนามหลวง วินัยมุข ตรี

11.บูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นตรี รวมทุกวิชา

12.เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี รวมทุกวิชา

13.แผนผังพุทธประวัติ นักธรรมและธรรมศึกาา ชั้นตรี

14.บูรณาการแผนใหม่ ธรรมศึกษาตรี รวมทุกวิชา

15.เบญจศีล-เบญจธรรม มาตรฐาน ตรี

16.เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาตรี รวมทุกวิชา

17.ติวเข้มเตรียมสอบ ธรรมศึกษาตรี รวมทุกวิชา

18.ชุดชัยชนะนักธรรมตรี ใส่กล่อง

19.พุทธประวัติ มาตรฐาน บูรณาการชีวิต ตรี

20.ธรรมวิภาค มาตรฐาน บูรณาการชีวิต ตรี

21.วินัยมุข มาตรฐาน บูรณาการชีวิต ตรี

22.นวโกวาท มาตรฐาน บูรณาการชีวิต ตรี

23.ศาสนพิธี มาตรฐาน บูรณาการชีวิต ตรี

24.เรียงความแก้กระทู้และพุทธศสนาสุภาษิต มาตรฐาน บูรณาการชีวิต ตรี

หนังสือเรียนบาลีไวยากรณ์ประโยค 1-2

1.หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ (พระมหานิยม อุตตฺโม)

2.บันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ์ (พระมหานิยม อุตตฺโม)

3.สูตรสำเร็จเคล็ดบาลีปี 2000 (พ.ม.สมคิด จินฺตามโย)

4.คู่มือบาลีไวยกรณ์ ฉบับกระเป๋า (พ.ม.จำรัส ปญฺญาวิจิตโต)

5.คู่มือการเรียนบาลีไวยากรณ์ (พ.ม.ฉลาด ปริญฺญาโณ ป.ธ.9)

6.ไวยากรณ์แบบประยุกต์ (พ.ม.สมคิด จินฺตามโย)

7.คู่มือเตรียมสอบ บาลีไวยากรณ์ (ญาณรัตน์ ชัชรัตน์)

หนังสือธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ

ประโยค 1-2

1.ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 1 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

2.ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 2 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

3.ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 3 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

4.ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 4 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

5.ธรรมบท แปลยกศัพท์ ภาค 1 (พระศรีปริยัติโมลี)

6.ธรรมบท แปลยกศัพท์ ภาค 2 (พระศรีปริยัติโมลี)

7.ธรรมบท แปลยกศัพท์ ภาค 3 (พระศรีปริยัติโมลี)

8.ธรรมบท แปลยกศัพท์ ภาค 4 (พระศรีปริยัติโมลี)

หนังสืออ่านประกอบแปล ประโยค 1-2

1.วิธีแปลภาษามคธเป็นไทย (พระมหานิยม อุตตฺโม)

2.ปัญหาและเฉลยบาลีไวยกรณ์ ปธ 1-2

   (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

3.ประมวลเฉลยสนามหลวงวิชาแปลมคธเป็นไทย

   (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

4.คู่มือหลักเกณฑ์การแปลบาลี (พ.ม.สมคิด จินฺตามโย)

5.คู่มือการแปลธรรมบท ฉบับกระเป๋า (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

หนังสือเรียนบาลีไวยากรณ์ ประโยค 3

1.ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 5 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

2.ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 6 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

3.ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 7 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

4.ธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ภาค 8 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

5.วิชา สัมพันธ์ไทย ภาค 5 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

6.วิชา สัมพันธ์ไทย ภาค 6 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

7.วิชา สัมพันธ์ไทย ภาค 7 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

8.วิชา สัมพันธ์ไทย ภาค 8 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

 

หนังสือคู่มืออ่านประกอบ ประโยค 3

1.เฉลยปัญหาวิชาสัมพันธ์ไทย ป.ธ.3 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

2.ปัญหา-เฉลยวิชาบาลีไวยากรณ์ ป.ธ.3

  (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

3.เคล็ดลับวิชาสัมพันธ์ไทย ป.ธ.3 (พ.ม.สุทัศน์ วรทสฺสี)

4.คู่มือสัมพันธ์ไทยประยุกต์ ป.ธ.3 (พ.ม.สุทัศน์ วรทสฺสี)

5.บุรพภาค ป.ธ.3 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

หนังสือคู่มืออ่านประกอบ ประโยค 4-5

1.คาถาอรรถกถาธรรมบท ป.ธ.4-5-6 (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

2.หลักการแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.4-5 (พระธรรมกิตติวงศ์)

3.ศัพท์สำนวนในมังคลัตถทีปนี ป.ธ.4, 7

  (ดร.อุทิศ ศิริวรรณ ป.ธ.9)

 

 

หลักสูตรสำหรับ

ชั้นบาลีไวยากรณ์

1.สมัญญาภิธานและสนธิ

2.นามและอัพยยศัพท์

3.สมาสและตัทธิต

4.อาขยาตและกิตก์

5.วากยสัมพันธ์

6.อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1-2

 

หลักสูตรเปรียญประโยค 1-2 (ภาษาบาลี)

1.ธมฺมปทฏฐกถา ภาค 1 (ปฐโม ภาโค)

2.ธมฺมปทฏฐกถา ภาค 2 (ทุติโย ภาโค)

3.ธมฺมปทฏฐกถา ภาค 3 (ตติโย ภาโค)

4.ธมฺมปทฏฐกถา ภาค 4 (จตุตฺโถ ภาโค)

 

หลักสูตรเปรียญประโยค 3 (ภาษาบาลี)

1.ธมฺมปทฏฐกถา ภาค 5 (ปญจโม ภาโค)

2.ธมฺมปทฏฐกถา ภาค 6 (ฉฏโฐ ภาโค)

3.ธมฺมปทฏฐกถา ภาค 7 (สตฺตโม ภาโค)

4.ธมฺมปทฏฐกถา ภาค 8 (อฏฐโม ภาโค)

 

แบบประกอบ

ชั้นบาลีไวยากรณ์

1.อธิบายสมัญญาภิธานและสนธิ

2.อธิบายนามและอัพยยศัพท์

3.อธิบายนามกิตก์และกิริยากิตก์

4.อธิบายอาขยาต

5.อธิบายสมาสและตัทธิต

 

แบบประกอบ ปธ.1-2

1.พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค 1 (แปลโดยอรรถ) 2.พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค 2 (แปลโดยอรรถ)

3.พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค 3 (แปลโดยอรรถ)

4.พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค 4 (แปลโดยอรรถ)

 

 

แบบประกอบ ปธ.3

1.พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค 5 (แปลโดยอรรถ) 2.พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค 6 (แปลโดยอรรถ)

3.พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค 7 (แปลโดยอรรถ)

4.พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค 8 (แปลโดยอรรถ)

5.คาถาธรรมบทแปล

 

หลักสูตรและแบบประกอบ ปธ.4

1.มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1 (ปฐโม ภาโค)

2.มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1

3.มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 2

 

หลักสูตรและแบบประกอบ ปธ.5

1.มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2 (ทุุติโย ภาโค)

2.มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 3

3.มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 4

4.มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 5

 

 

หลักสูตรและแบบประกอบ ปธ.6

1.สมนฺตปาสาทิกา ภาค 3 (ตติโย ภาโค)

2.สมนฺตปาสาทิกา อตฺถโยชนา ภาค 2 (ทุติโย ภาโค)

3.สารตฺถทีปนี ฎีกาวินัย ภาค 3 (ตติโย ภาโค)

4.สารตฺถทีปนี ฎีกาวินัย ภาค 4 (จตตฺโย ภาโค)

5.สมนฺตปาสาทิกา มหาวรรควรรณา ตอน 1

6.สมนฺตปาสาทิกา มหาวรรควรรณา ตอน 2

7.จุลวรรควรรณนา

8.ปริวารวรรควรรณนา

 

หลักสูตรและแบบประกอบ ปธ.7

1.สมนฺตปาสาทิกา ภาค 1(ปฐโม ภาโค)

2.สมนฺตปาสาทิกา ภาค 2 (ทุติโย ภาโค)

3.สมนฺตปาสาทิกา อตฺถโยชนา ภาค 1 (ปฐโม ภาโค)

4.สารตฺถทีปนี ฎีกาวินัย ภาค 1 (ปฐโม ภาโค)

5.สารตฺถทีปนี ฎีกาวินัย ภาค 2 (ทุติโย ภาโค)

6.ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล เล่ม 1

7.ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล เล่ม 2

8.ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล เล่ม 3

9.ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล เล่ม 1

10.ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล เล่ม 2

 

วิชาเสริม ปธ.4-5-6-7-8-9

1.คู่มือฝึกหัดแต่งไทยเป็นมคธ ปธ. 4-5-6

2.วิธีแปลไทยเป็นมคธ วิธีแต่งฉันท์ ป.ธ. 4-5-6-7-8-9

 

หลักสูตรและแบบประกอบ ปธ.8

1.วิสุทธิมรรคปกรณ์ ภาค 1 (ปฐโม ภาโค)

2.วิสุทธิมรรคปกรณ์ ภาค 2 (ทุติโย ภาโค)

3.วิสุทธิมรรคปกรณ์ ภาค 3 (ตติโย ภาโค)

4.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 1 ตอน 1

5.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 1 ตอน 2

6.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 1

7.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 2

8.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 3 ตอน 1

9.วิสุทธิมรรคแปล ภาค 3 ตอน 2

10.ปรมตฺถมญฺชุสา ฎีกาวิสุทธิมรรค ภาค 1

11.ปรมตฺถมญฺชุสา ฎีกาวิสุทธิมรรค ภาค 2

12.ปรมตฺถมญฺชุสา ฎีกาวิสุทธิมรรค ภาค 3

 

หลักสูตรและแบบประกอบ ปธ.9

1.อภิธมฺมตฺถวิภาวินี

2.อภิธมฺมตฺถวิภาวินี อตฺถโยชนา ภาค 1 (ปฐโม ภาโค)

3.อภิธมฺมตฺถวิภาวินี อตฺถโยชนา ภาค 2 (ทุติโย ภาโค)

4.อภิธมฺมตฺถวิภาวินี อตฺถโยชนา ภาค 3 (ตติโย ภาโค)

5.อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินี ฉบับแปลเป็นไทย

 

 

หนังสือสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

1.นวโกวาท

2.พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 1

3.พุทธประวัติ เล่ม 1

4.พุทธประวัติ เล่ม 2

5.พุทธประวัติ เล่ม 3

6.วินัยมุข เล่ม 1

7.ปฐมสมโพธิ

8.เบญจศีล-เบญจธรรม

 

หลักสูตรนักธรรมชั้นโท

1.พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 2

2.ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2

3.อนุพุทธประวัติ

4.วินัยมุข เล่ม 2

5.สังคีติกถา

หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก

1.ธรรมวิจารณ์

2.พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 3

3.วินัยมุข เล่ม 3

4.พุทธานุพุทธประวัติ

5.มงคลวิเสสกถา

6.คาถาธรรมบทแปล

7.สมถกัมมัฏฐาน

8.วิปัสสนากัมมัฏฐาน

9.สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน

10.มหาสติปัฏฐานสูตร

 

bottom of page