top of page

พานพุ่ม บายศรี เครื่องสักการะ

ชุดเครื่องทองน้อย

เครื่องทองน้อยทองเหลือง

เตรื่องทองน้อยพานพลาสติกพุ่มผ้า

เครื่องทองน้อยพานพลาสติกพุ่มเลื่อม

เครื่องทองน้อยพานเรซิ่นพุ่มผ้า

ชุดธูปเทียนแพขมา

ชุดเทียนแพขมาจิ๋ว 2"

ชุดเทียนแพขมาจิ๋ว 2"

(ผ้าคลุมพาน)

ชุดเทียนแพขมาดอกข่า

No.จัมโบ้/1/2/3/4/5

ชุดเทียนแพขมาดอกข่า

ร้อยอุบะ

No.1/2/3

ชุดเทียนแพขมามาลัยผ้า

(ผ้าคลุมพาน)

No.จัมโบ้/1/2/3/4/5

ชุดเทียนแพขมามาลัยผ้า

(ผ้าคลุมพาน) ตาข่าย

No.จัมโบ้/1/2

ชุดเทียนแพขมาทรงเครื่อง

ขนาด 3"/4"/5"/6"

พานพุ่ม

พานพุ่มผ้าตาด เงิน-ทอง

No.1/1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/9/10/12

พานพุ่มผ้าตาดติดตรา เงิน-ทอง

No.5/6/7/8/9/10/12

พานพุ่มเลื่อม เงิน-ทอง

No.1/1.5/2/2.5/3/4/5/6/7/8/9/10/12

พานพุ่มกะไหล่ เงิน-ทอง

No.เล็ก/กลาง/ใหญ่

พานพุ่มดอกบานไม่รู้โรย

No.5/6/7/8

พานพุ่มดอกมะลิ

No.4/5/6/7/8/9/10/12

พานพุ่มดอกมะลิ ปักตรา ส.ก.

No.7/8/9/10/12

บายศรีต่างๆ

ฉัตร

ฉัตรในร่มบนเศียรพระ

 ฉัตรในร่มผ้าตาด

 15นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 19นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 25นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 26นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 30นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

 40นิ้ว 5ชั้น/7ชั้น

ฉัตรในร่มอลูมิเนียมปิดทอง

 12นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น

 15นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น

 20นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น 

 25นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น

 30นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น

ฉัตรโลหะกลางแจ้ง

 10นิ้ว 9ชั้น ตั้งพื้น

 12นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 15นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 20นิ้ว 3ชั้น/5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 25นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 30นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 40นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

 50นิ้ว   -  /5ชั้น/7ชั้น/9ชั้น

ดอกบัวไม้

ดอกไม้กระถาง

 บัวไม้

 3/ 4/ 6/ 8/ 10 นิ้ว

 บัวไม้ประดับกระจก

 3/ 4/ 6/ 8/ 10 นิ้ว

bottom of page