top of page

โต๊ะหมู่

โต๊ะหมู่ไม้ธรรมดา โต๊ะหมู่ไม้เนื้อแข็ง โต๊ะหมู่ไม้สัก โต๊ะลูกยอด โต๊ะพาข้าว โต๊ะกราบ โต๊ะกราบมีที่คุกเข่า

โต๊ะหมู่ไม้ธรรมดา

โต๊ะหมู่น้ำมัน
สีโอ๊คดำ/สีแดงเม็ดมะขาม/สีสัก
หมู่ 4 หน้า 5"
หมู่ 4 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 8"

โต๊ะหมู่ไม้สัก

โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ
ชุดเล็ก ไม่มีฐาน
หมู่ 5 หน้า 3"
หมู่ 5 หน้า 4"
หมู่ 7 หน้า 3"
หมู่ 7 หน้า 4"
หมู่ 9 หน้า 3"
หมู่ 9 หน้า 4"
 
---------------------------------
โต๊ะหมู่ไม้สักแกะลาย
หมู่ 5 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 7"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 7 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 7"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"
---------------------------------
โต๊ะหมู่ไม้สัก
แกะลายแต้มทอง
หมู่ 5 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 7"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 7 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 7"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"

โต๊ะหมู่ไม้เนื้อแข็ง

ฉาบเงา คอพิกุล

หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"

โต๊ะหมู่ปิดทองประดับกระจกขาสิงห์

หมู่ 7 หน้า 6 (ส)
หมู่ 7 หน้า 8 (ส./ต.)
หมู่ 9 หน้า 6 (ส)
หมู่ 9 หน้า 8 (ส./ต.)
หมู่ 9 หน้า 10 (ส./ต.)
หมู่ 11 หน้า 10 (พิ)
หมู่ 13 หน้า 10 (พิ)
หมู่ 15 หน้า 10 (พิ)

โต๊ะหมู่มุก

มุกจีน+โต๊ะกราบ
หมู่ 7 หน้า 8" (ป.)
หมู่ 9 หน้า 8" (ป.)
หมู่ 9 หน้า 10" (ป.)
---------------------------------มุกไทย+โต๊ะกราบ
หมู่ 9 หน้า 10" (จ.)
หมู่ 15 หน้า 10" (จ.) ไม้ธรรมดา
หมู่ 15 หน้า 10" (จ.) ผสมไม้สัก
---------------------------------
มุกจีนไม้ประดู่+โต๊ะกราบ
หมู่ 15 หน้า 10" (ก.) พื้นไม้
หมู่ 15 หน้า 10" (ก.) หน้าหินอ่อน
หมู่ 15 หน้า 12" (ก.) พื้นไม้
หมู่ 15 หน้า 12" (ก.) หน้าหินอ่อน

โต๊ะกราบ

โต๊ะกราบ 
โต๊ะกราบไม้ 8 นิ้ว
โต๊ะกราบไม้ 10 นิ้ว
โต๊ะกราบลายเส้น
---------------------------------
โต๊ะกราบมีที่คุกเข่า

โต๊ะหมู่ไม้ธรรมดา

โต๊ะหมู่น้ำมันกระจังทอง
สีโอ๊คดำ/สีแดงเม็ดมะขาม/สีสัก
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 8" 

โต๊ะหมู่ไม้สัก

โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ
ชุดเล็ก มีฐาน
หมู่ 4 หน้า 4"
หมู่ 4 หน้า 5"
หมู่ 4 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 3"
หมู่ 7 หน้า 4"
หมู่ 9 หน้า 3"
หมู่ 9 หน้า 4"
---------------------------------
โต๊ะหมู่ไม้สักเรียบ
มีฐาน
หมู่ 5 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 5"
หมู่ 7 หน้า 6"
หมู่ 7 หน้า 7"
หมู่ 7 หน้า 8"
หมู่ 7 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 6"
หมู่ 9 หน้า 7"
หมู่ 9 หน้า 8"
หมู่ 9 หน้า 9"
หมู่ 9 หน้า 10"
หมู่ 9 หน้า 12"
หมู่ 15 หน้า 10" 

โต๊ะหมู่ปิดทองล่องชาด

ล่องชาด (ล่องสี)
หมู่ 7 หน้า 5" 
หมู่ 7 หน้า 8" 
หมู่ 9 หน้า 8" (ต.)
---------------------------------ล่องชาด ขาหวาย
หมู่ 7 หน้า 8" (ติ๋ว.)
หมู่ 9 หน้า 8" (ติ๋ว.)
หมู่ 9 หน้า 10" (ติ๋ว.)

โต๊ะซัด

โต๊ะซัด 4ตัว หน้า 8 นิ้ว EOW
โต๊ะซัด 4ตัว หน้า 10นิ้ว 2OW

ชุดโต๊ะงานแต่ง

ชุดโต๊ะแต่งงาน 7 ตัว

โต๊ะพาข้าว

โต๊ะพาข้าวเล็ก
โต๊ะพาข้าวใหญ่

โต๊ะลูกยอด / ตั่ง

-----
bottom of page