top of page

จัดจำหน่ายปลีกและส่ง หนังสือประเพณีโบราณไทยและอิสาน นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรมภาษาอิสาน หนังสือธรรมะ หนังสือเรียนสำหรับสงฆ์ ซีดีเทศน์ฯลฯ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทางโทรศัพท์ แฟ็กซ์ หรือ อิเมลล์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

1. ลูกค้ามีรายการหนังสือที่ต้องการทั้งหมดแล้ว แจ้งทางร้าน

2. ทางร้านจะรวมยอด โดยทางร้านคิดค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบพัสดุภัณฑ์ธรรมดา 20 บาทต่อครั้ง (น้ำหนักไม่เกิน 2 กล.)

    **หากต้องการให้ส่งทางอื่น เช่น EMSด่วน ทางรถบขส รถไฟ รถทัวร์ กรุณาแจ้งทางร้านก่อนสั่งซื้อ

3. หลังจากได้รับการแจ้งยอดลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน 2 ช่องทาง

    3.1 ธนาณัฐหรือธนาณัติออนไลน์ ผ่านไปรษณีย์ (ไม่รับ พ.ง.ด.)

    3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร ทางร้านจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ

4. เมื่อได้ชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางร้านกลับว่าได้ชำระเงินแล้ว ผ่านช่องทาง

    ใด เป็นยอดเท่าใด พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน

5. หลังจากทางร้านได้ทำการเช็คยอดว่าได้มีการชำระแล้ว ทางร้านจะทำการ

    จัดส่งให้ทันที

6. ลูกค้ารอรับสินค้า

   (ไปรษณีย์ธรรมดาประมาณ 3-7วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

*หมายเหตุ หากสินค้าไม่ถึงผู้ซื้ออันเนื่องมาจากลูกค้าให้ที่อยู่ผู้รับไม่ชัดเจน ทางร้านไม่ขอรับผิดชอบใดๆ เนื่องจากเป็นเหตุอันเกิดจากผู้ซื้อ

(ราคารหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพิ่มเติม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขและเพิ่มเติม)

หนังสือคลังนานาธรรม
หนังสือแบบเรียนสำหรับสงฆ์
หนังสือสาระธรรมะต่าง ๆ

 

1.     พระไตรมาสสอนประชาชน  เล่ม ๑                

2.     พระไตรมาสสอนประชาชน  เล่ม ๒                

3.     พระไตรมาสสอนประชาชน  เล่ม ๓                

4.     อานิสงส์แผนใหม่  เล่ม ๑                          

5.     อานิสงส์แผนใหม่  เล่ม ๒                          

6.     อานิสงส์แผนใหม่  เล่ม ๓                           

7.     อานิสงส์ต่างๆ รวม ๒๘ อานิสงส์                   

8.     ศีลสารสูตร                                           

9.     พระมาลัยสูตร                                        

10.   กฐินเทศนา                                           

11.   กตัญญูกตเวที                                        

12.   บุญกิริยาวัตถุ ๓                                      

13.   เทศนาบาป -บุญ - นรก - สวรรค์                 

14.   เทศนามาตุคุณปิตุคุณ                              

15.   เทศน์คู่มาติกาบังสุกุลวิธี                           

16.   ฌาปณกิจ                                           

17.   เทโวโรหนสูตร                                     

18.   หลักเทศน์ เกิด - แก่ - เจ็บ - ตาย              

19.   ชนะสันธราช                                       

20.   กฐิน ๑๖ ศาสนา                                   

21.   ฎีกานโม                                            

22.   สักกรินทรปัญหา                                   

23.   พุทธคุณเทศนา                                    

24.   มหาสงกรานต์                                      

25.   อริยทรัพย์ ๗                                       

26.   อริยสัจ ๔                                           

27.   เทศนาปฐมสังคายนา                              

28.   เทศนานางวิสาขาแต่งงาน                        

29.   เทศนาพระยมชมพูบดี                             

30.   มัจฉริยโกสิยเศรษฐี                                

31.   กฐินสะดวก                                         

32.   แสงมณีแยงโลก                                    

33.   เทวดาสอนโลก                                    

34.   แทนน้ำนมแม่                                       

35.   คำสอนลูกสะใภ้                                    

36.   พ่อสอนลูก                                          

37.   ปู่สอนหลาน  หลานสอนปู่                        

38.   ลุงสอนหลาน                                       

39.   ย่าสอนหลาน                                       

40.   สุภาษิตสอนลูก                                    

41.   ธรรมดาสอนโลก                                   

42.   คำสอนญาติโยมอีสาน                             

43.   มะไลหมื่น  มะไลแสน                             

44.   คู่มือถวายทานและอาราธนาต่างๆ                 

45.   คู่มืออุบาสกอุบาสิกา                               

46.   พระวินัยสะดวก                                     

47.   พุทธศาสนาสำหรับเยาวชน เล่ม ๑               

48.   พุทธศาสนาสำหรับเยาวชน เล่ม ๒               

49.   พุทธศาสนาสำหรับเยาวชน เล่ม ๓               

50.   ศีลธรรมชาวพุทธ                                  

51.   สวดอุบาทว์ ๘ ประการ                            

52.   ยอดคาถามหามนต์                                 

53.   คาถาเวทมนต์เก้าโกฎิ์                             

54.   ตำราเสียเคราะห์ต่างๆ                             

55.   คู่มือคัมภีร์พราหมณ์                                

56.   ประชุมสูตรขวัญโบราณ                           

57.   ตำราสูตรขวัญและโสกต่างๆ รวมเล่มใน๕๖.                          (ประชุมสูตรขวัญโบราณ)

58.   ตำราปลูกเรือน                                        

59.   ตำราหมอดูด้วยตนเอง                               

60.   ตำราหมอดูชะตาชายโสด                           

61.   ประชุมตำราหมอดู                                    

62.   โคลงตำราหมอดู                                    

63.   โตงโตยธรรมกถึก                                   

64.   ปัญหาเสียวสวาสดิ์                                 

65.   ประชุมนานาสุภาษิตคำกลอน                     

66.   กาพย์เซิ้งบั้งไฟ                                    

67.   ปฐมกัปป์                                              

68.   ปฐมปัณณา                                            

69.   โฉลกหญิงดีและชั่ว โฉลกชายดีและชั่ว             

70.   นานาปัญหา                                           

71.   ธรรมภาษิตคำกลอน                                  

72.   ขับร้องสรภัญญ์                                        

73.   สรภัญทันสมัย                                         

74.   สรภัญญ์ห้าดาวชาวอีสาน                            

75.   ยอดผญาก้อม                                         

76.   อ้อยต้อยต่อนผญา                                    

77.   ประมวลผญาย่อย                                    

78.   ความรู้รอบตัว                                        

79.   คำเว่าสุภาษิตอีสาน                                 

80.   พุทธทำนายของพระยาปัสเสน ๑๖ ข้อ             

81.   กฎหมายพระยายมราช                               

82.   กลอนลำนิทานประวัติธาตุพนม                       

83.   เรื่องกายนคร                                           

84.   บุญนำกรรมแต่ง                                       

85.   ประวัติพระมหาโมคคัลลาน์หลงทีป                  

86.   หัวใจนักเทศน์                                        

87.   พรนักเทศน์                                           

88.   คำกลอนนักเทศน์                                     

89.   แนะนำวิธีการเทศน์                                    

90.   คู่มือฝึกหัดเทศน์ด้วยตนเอง                          

91.   ยาบเว่านักเทศน์                                       

92.   ยาบส่วงนักเทศน์                                      

93.   คำเว่าของนักเทศน์                                   

94.   สร้อยเว่านักเทศน์                                    

95.   คู่มือหกกษัตริย์                                         

96.   หกกษัตริย์เทศนา                                     

97.   ยาบเว่าปัญหา                                        

98.   คู่มือธรรมกถึก                                          

99.   เปิดสวรรค์ - เปิดนรก                               

100. คำกลอนสอนโลก                                   

101. สวดมนต์  เจ็ดตำนาน                                 

102. สวดมนต์  สิบสองตำนาน                             

103. รวมมนต์พิธีแปล เล่มเล็ก                             

       (กระดาษปอนด์ขาว)  

104. รวมมนต์พิธีแปล เล่มใหญ่                            

       (กระดาษบรู๊ฟ)  

105. รวมมนต์พิธีแปล เล่มใหญ่                            

       (กระดาษปอนด์ขาว)  

106. นานาพุทธศาสนสุภาษิตคำสอน                     

107. ธรรมะนอกธรรมาสน์                                  

108. ปริศนานานาคำสอน                                  

109. ประชุมกลอนคติธรรม                                 

110. ยอดอวยพร                                           

111. โฆษกอวยพร                                         

112. โฆษกแถมพร                                        

113. อวยพรอีสานทั่วไป                                  

114. ชุมนุมอำนวยพร                                     

115. กลอนอวยพรอีสานนิยม                            

116. ประมวลกลอนแหล่อีสาน                           

117. แหล่อวยพรต่างๆ                                   

118. เทศน์แหล่พระเวสสันดรชาดก                       

119. แหล่เทศน์ชาวโลกชาวบ้านนิยม                     

120. แหล่เทศน์ต่างๆ                                       

121. แหล่เทศน์ประชันกลอน                               

122. แหล่เทศน์เสียง                                        

123. แหล่เทศน์ทันสมัย                                     

124. แหล่คดีโลกคดีธรรม                                   

125. แหล่เทศน์สมัยนิยม                                    

126. แหล่เทศน์ยุคใหม่                                      

127. เทศน์แหล่มหาชาติ (ทรงเครื่อง) ๑๓ กัณฑ์        

128. หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์                            

129. บันทึกบทเรียนบาลีไวยากรณ์                        

130. อุปกรณ์สมาสท้อง                                     

131. คู่มือแปลไทยเป็นมคธ ปธ.๔-๕-๖                

132. ผะหยา                                                

133. มรดกไทอีสาน                                        

134. ประเพณีอีสาน                                        

       (และเกร็ดโบราณคดีไทอีสาน)

135. วัฒนธรรมอีสาน                                  

136. พจนานุกรมภาษาอีสาน (เว่าอีสาน)            

137. เบิ่งฮูป - แต้มคำ                                 

138. บันทึกอีสานผ่านเลนส์                           

139. หนังสือรวม ๗ เรื่อง                               

140. นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์                            

141. นิทานท้าวสุริวงศ์                                  

142. นิทานพระยาคันคาก                               

143. มหาเวสสันดรชาดกภาคอีสาน                    

144. นิทานเรื่อง พญาฝนโบกขรพรรษ                 

145. นิทานเทศนาพระบารมีสามสิบทัศ                 

146. นิทานท้าวหมาหยุย                                 

147. นิทานท้าวกำพร้าผีน้อย                             

148. นิทานกระต่ายในวงพระจันทร์                       

149. นิทานสุริยะคราส - จันทรคราส                     

150. นิทานท้าวโสวัตร                                     

151. นิทานพระเวสสันดร                                  

152. นิทานท้าวกำพร้าคำสอน                             

153. นิทานนกคุ่ม                                           

154. นิทานสังข์ศิลป์ชัย                                    

155. นิทานนางสิบสอง                                     

156. นิทานท้าวศรีทนต์                                     

157. นิทานท้าวขุนทึง                                  

158. นิทานท้าวนกกระจอก                             

159. นิทานนางผมหอม                                 

160. นิทานท้าวจักรษิณพรหมริน                       

161. รวมนิทานอีสาน ชุดที่ ๑                          

162. รวมนิทานอีสาน ชุดที่ ๒                          

163. รวมนิทานอีสาน ชุดที่ ๓                          

164. รวมนิทานอีสาน ชุดที่ ๔                          

165. รวมนิทานอีสาน ชุดที่ ๕                          

166. รวมนิทานอีสาน ชุดที่ ๖                          

167. พระอินทร์ใช้ชาติ                                   

168. พิมพาเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์                   

169. คัมภีร์ฉบับกระเป๋า อานิสงส์  เผาศพ              

170. คัมภีร์ฉบับกระเป๋า อานิสงส์   บุญข้าวจี่          

171. คัมภีร์ฉบับกระเป๋า อานิสงส์  บุญข้าวสาก        

172. คัมภีร์ฉบับกระเป๋า อานิสงส์ แจกข้าวหาผู้ตาย    

173. คัมภีร์ฉบับกระเป๋า อานิสงส์ บุญข้าวประดับดิน   

174. ลำมหาชาติ (อินตา)                                

175. ปลูกเรือนขึ้นบ้านใหม่                               

176. วิธีการทำบุญมหาชาติ                              

177. กฐิน (พระครูสุขุมสังฆการ)                         

178. คำอวยพรอีสาน  (สมโภชน์)                       

179. เทียมใบลาน ลำมหาชาติ 18 กัณฑ์                

180. คัมภีร์พับ ลำมหาชาติ 18 กัณฑ์                    

181. กำเนิดพระพุทธเจ้า                                   

182. เทศน์ สังกาช  มาลัยหมื่น  มาลัยแสน               

183. พิธีการตั้งศาลพระภูมิ                                 

184. บุญเทศน์มหาชาติ                                   

185. สู่ขวัญอีสานร่วมสมัย                                  

186. แหล่พิมพา ป. เล่ม ๑ (แหล่มหาชาติย่อ)   

187. แหล่พิมพา ป. เล่ม ๒ (แหล่เชิญวิญญาณ)

188. นิทานธรรมะ เล่ม ๑  (มหาชนก,นายพรานคืนศีล)

189. นิทานธรรมะ เล่ม ๒  (นางหอยโข่ง,เศษของกรรม)

190. นิทานธรรมะ เล่ม ๓  (นิทานบั้นต้น-บั้นปลาย)

191. นิทานธรรมะ เล่ม ๔  (แรงกตัญญู แรงอธิษฐาน) 

192. นิทานธรรมะ เล่ม ๕  (บาปไผบุญมัน, เงาบาป)

193. คัมภีร์ สวดงานบำเพ็ญกุศลศพ

194. กระดาษพับ เทศน์สังกาช 

195. กระดาษพับ มาลัยหมื่น

196. กระดาษพับ มาลัยแสน

197. คัมภีร์เทศน์ วันมาฆบูชา

198. คัมภีร์เทศน์ วันวิสาขบูชา 

199. คัมภีร์เทศน์ วันอาสาฬหบูชา

200. คัมภีร์เทศน์ วันออกพรรษา

201. คัมภีร์เทศน์ วันตักบาตรเทโว

202. คัมภีร์เทศน์ วันบุญทอดกฐิน

203. เทศนา นางโภสพ

204. มารดาบิดาเป็นพรหม

205. คัมภีร์พับ เทศน์ฉลอง

 

คัมภีร์เทศน์ อ.ทวี เขื่อนแก้ว

1.หนังสือสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

 

    หนังสือนักธรรมและธรรมศึกษา ตรี

    หนังสือนักธรรมและธรรมศึกษา โท

    หนังสือนักธรรมและธรรมศึกษา เอก

    หนังสือเรียนบาลีไวยากรณ์ ประโยค

    หนังสือธรรมบทแปล โดยพยัญชนะ

    หนังสือธรรมบทแปลยกศัพท์

    หนังสืออ่านประกอบการแปล

 

2.หนังสือสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

 

    หนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

    หนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นโท

    หนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก

    หนังสือหลักสูตรและแบบประกอบชั้นเรียน

    หนังสือเรียนวิชาเสริม

 

 

 

3.หนังสือสำนักพิมพ์อื่น

 

 

1.หนังสือสำนักพิมพ์หอสมุดกลาง 09

2.หนังสือสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

3.หนังสือสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

4.หนังสือเลี่ยงเซียงจงเจริญ

5.หนังสือ ส.ธรรมภักดี

6.หนังสืออำนวยสาส์น

7.หนังสือเสริมวิทย์

8.หนังสือสำนักพิมพ์อื่นๆ

 

หนังสือพระไตรปิฎก
ใบลานเทศนา

1.พระไตรปิฎกฉบับประชาชน

2.พระไตรปิฎก 45 เล่ม สนพ.มหาจุฬาฯ

3.พระไตรปิฎก 100 เล่ม สนพ.เลี่ยงเชียง

4.พระไตรปิฎก 14 เล่ม สนพ.ส.ธรรมภักดี

 

1.ใบลานภาษากลาง

2.ใบลานภาษาอิสาน

1.ใบสมัครขอบรรพชา

2.ใบตราตั้ง กรอบเปล่า

3.ใบตราตั้ง กรรมการวัด

4.ใบตราตั้ง ไวยาวัจกร

5.ใบตราตั้ง ทั่วไป

6.ใบยืมสิ่งของวัด

7.ใบฉายาบัตร เล่มละ 10 แผ่น

8.ใบเซียมซี 3 ภาษา (เลี่ยงเชียง)

9.ใบเซียมซี 3 ภาษา (คลังนานาธรรม)

10.กระบอกไม้ติ่วเซียมซี

11.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มเล็ก 25 แผ่น (คลังฯ)

12.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มกลาง 25 แผ่น (คลังฯ)

13.ใบอนุโมทนาบัตร เล่มใหญ่ 100 แผ่น (คลังฯ)

14.ใบปวารณา

15.ใบอนุโมทนา โฉนดที่ดิน

16.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร A4 ปั้มนูนทอง

17.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร A4/100แผ่น

18.กระดาษพิมพ์ตราธรรมจักร F4/100แผ่น

19.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 1 30แผ่น (เลี่ยงเชียง)

20.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 2 40แผ่น (เลี่ยงเชียง)

21.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 3 30แผ่น (เลี่ยงเชียง)

22.ใบอนุโมทนาบัตร แบบที่ 4 20แผ่น (เลี่ยงเชียง)

23.บัญชีเรียกชื่อนักเรียนปริยัติธรรม

24.สมุดเซ็นเยี่ยมวัด

25.สมุดคู่มือพระอุปัชฌาย์

26.ทะเบียน รับ-จ่าย ของวัด

27.ทะเบียน สัทธิวิหาริก

28.ทะเบียน ประวัติพระภิกษุ

29.ทะเบียน ประวัติสามเณร

30.ทะเบียน ทรัพย์สินของวัด

31.ทะเบียน ทรัพย์สินจัดผลประโยชน์

32.ทะเบียน บัญชีสังฆภัณฑ์

33.ทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ

 

 

ใบ/ทะเบียน/หนังสือเบ็ดเตล็ด

1.  ชุดไตรมาสเทศนา ๑๒ กัณฑ์

2.  ชุดทางสุขใจเทศนา ๑๒ กัณฑ์

3.  ชุดคุณธรรม ๔ ประการ ๑๒ กัณฑ์

4.  ชุดวันสำคัญทางศาสนาฯ ๑๓ กัณฑ์

5.  ชุดฌาปนกิจเทศนา ๑๓ กัณฑ์

6.  ชุดชัยชนะของพระพุทธเจ้า ๑๒ กัณฑ์

7.  ชุดนานาสาระฯ ๑๒ กัณฑ์

8.  ชุดทศพิธราชธรรม ๑๒ กัณฑ์

9.  ชุดคุณพระไตรรัตน์เทศนา ๒๔ กัณฑ์

10. ชุดปฐมเทศนาพิสดาร ๑๒ กัณฑ์

11. ชุดนิทานชาดกเทศนา ๑๒ กัณฑ์

12. ชุด ๑ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

13. ชุด ๒ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

14. ชุด ๓ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

15. ชุด ๔ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

16. ชุด ๕ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

17. ชุด ๖ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

18. ชุด ๗ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

19. ชุด ๘ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

20. ชุด ๙ นิทานธรรมบท ๑๒ กัณฑ์

21. ชุดชุมนุมอานิสงส์เทศน์ ๑๒ กัณฑ์

22. ชุดเวสสันดรชาดกเทศนา ๑๓ กัณฑ์

23. ชุดพุทธประวัติเทศนา ๒๔ กัณฑ์

24. ชุดกาลามสูตรเทศนา ๑๒ กัณฑ์

25. ชุดมงคลสูตรเทศนา ๓๙ กัณฑ์

26. ชุดพระเจ้าสิบชาติ ๑๒ กัณฑ์

27. ชุดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ ๗ กัณฑ์

28. ชุดอนุสสติ ๑๐ ๑๐ กัณฑ์

 

 

ซีดีเทศน์/ธรรมะ
bottom of page